DASAR

DASAR SEMASA PENGGAJIAN PEKERJA ASING

 1. Keutamaan penggajian untuk warga tempatan yang mana majikan dikehendaki memaklumkan kekosongan jawatan kepada Jabatan Tenaga Kerja (JTK), Kementerian Sumber Manusia (KSM) terlebih dahulu untuk membolehkan pencari kerja rakyat tempatan yang berdaftar dengan JobsMalaysia diutamakan untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut.
 2. Pada masa kini, hanya 7 sektor pekerjaan yang dibenarkan untuk mengambil pekerja asing iaitu
  6 sektor formal
  merangkumi sektor pembinaan, perkilangan, perkhidmatan, perladangan, pertanian, perlomobongan dan pengkuarian. Manakala 1 sektor informal adalah pembantu rumah asing.
 3. Sehingga kini, terdapat 15 buah negara sumber yang dibenarkan untuk membekalkan pekerja asing ke Malaysia. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Nepal, Myanmar, India, Vietnam, Filipina (Lelaki), Pakistan, Thailand, Kemboja, Sri Lanka, Laos, Turksmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan dan Bangladesh.
 4. Had umur penggajian pekerja asing yang dibenarkan adalah 18 tahun 45 tahun. Had umur ini merujuk kepada umur pada kali pertama kemasukan pekerja asing ke dalam Malaysia.
 5. Tempoh penggajian yang dibenarkan adalah 5 tahun + 5 tahun bagi 6 sektor formal. Manakala bagi sektor informal iaitu pembantu rumah asing tiada had tempoh penggajian ditetapkan.
 6. Permohonan pengambilan pekerja asing yang lengkap akan dipertimbang dan diluluskan berdasarkan syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Agensi Kawal Selia. Namun begitu, keutamaan penggajian masih kepada rakyat tempatan yang mana dasar penggajian pekerja asing pada masa ini seharusnya merupakan langkah sementara untuk mengisi keperluan pihak industri.
 7. Garis Panduan Penetapan Standard Minimum Penginapan Pekerja Asing adalah seperti berikut :
  - Akta Kerja 1955 -
 8. Akta Majlis Perundingan Gaji Negara
 9. Perintah Gaji Minimum 2016
 10. Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Akta 446) -
 11. Garis Panduan Penetapan Standard Minimum Penginapan Pekerja Asing

MAKLUMAT PERKHIDMATAN

SEKTOR YANG DIBENARKAN

Bahagian ini memproses permohonan pengambilan pekerja asing mengikut sektor-sektor yang dibenarkan sebagaimana berikut:

 • Perkilangan
 • Pembinaan
 • Pertanian
 • Perladangan
 • Perlombongan dan Pengkuarian
 • Perkhidmatan:
  • Sub-sektor Restoran (tukang masak sahaja)
  • Sub-sektor Pencucian dan Pembersihan
  • Sub-sektor Pulau Peranginan
  • Sub-sektor Spa
  • Sub-sektor Refleksologi
  • Sub-sektor Hotel
  • Sub-sektor Kedi (Lelaki sahaja)
  • Sub-sektor Pengendalian Kargo
  • Sub-sektor Rumah Kebajikan

KADAR BAYARAN LEVI

SEKTOR

LEVI

Perkilangan

RM 1,850

Pembinaan

RM 1,850

Perladangan

RM 640

Pertanian

RM 640

Perlombongan & Pengkuarian

RM 1,850

Perkhidmatan

RM 1,850

NEGARA SUMBER YANG DIBENARKAN

Pekerja asing lelaki dan perempuan dari negara-negara sumber yang berikut dibenarkan bekerja dalam semua sektor iaitu Perkilangan, Perladangan, Pertanian, Perkhidmatan, Pembinaan, Pengkuarian dan Perlombongan.

 • Thailand
 • Kemboja
 • Myanmar
 • Laos
 • Vietnam
 • Kazakhstan
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka
 • Turkmenistan
 • Uzbekistan
 • Bangladesh

Pekerja dari negara Filipina, hanya pekerja lelaki sahaja yang dibenarkan bekerja dalam enam (6) sektor tersebut.

Pekerja dari negara India hanya dibenarkan bekerja di dalam sektor perkidmatan (Restoran Sahaja), sektor pembinaan (high tension cable), sektor pertanian dan sektor perladangan.

Pekerja lelaki dari negara Indonesia dibenarkan bekerja di dalam semua sektor kecuali sektor perkilangan. Manakala pekerja wanita dari negara tersebut dibenarkan bekerja di dalam semua sektor.

PUSAT KELULUSAN SETEMPAT PEKERJA ASING (ONE STOP CENTRE)

Prosedur pengambilan pekerja asing melalui Pusat Kelulusan Setempat (One Stop Centre) di Bahagian Pengurusan Pekerja Asing, Kementerian Dalam Negeri telah dikuatkuasakan mulai 1 Ogos 2005.

Melalui prosedur ini, permohonan yang lengkap dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam senarai semak akan diproses dan diberikan keputusan pada hari yang  sama.

Proses pengambilan pekerja asing melibatkan temuduga oleh panel ke atas pemilik syarikat / majikan atau wakil yang sah. Ahli Panel adalah mewakili Kementerian / agensi kawal selia (AKS) seperti berikut:

 1. Kementerian Dalam Negeri (KDN),
  Urusetia bagi permohonan semua sektor.
 2. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM),
  Penguatkuasaan Akta Pekerjaan 1955 dan Akta Pekerja Buruh (Labour Act) untuk semua sektor.
 3. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI),
  bagi permohonan dari Sektor Perkilangan;
 4. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB),
  bagi permohonan dari Sektor Pembinaan;
 5. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC),
  bagi permohonan dari Sektor Perladangan;
 6. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA),
  bagi permohonan dari Sektor Pertanian;
 7. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK),
  bagi permohonan dari Sektor Perkhidmatan;
 8. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE),
  bagi permohonan dari Sektor Perlombongan dan Pengkuarian;
 9. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC),
  bagi permohonan dari Sub-Sektor Pelancongan;
 10. Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT),
  bagi permohonan dari Sub-Sektor Lapangan Terbang dan Pelabuhan;

Majikan yang diluluskan permohonan pekerja asing akan menerima perakuan kelulusan dan hendaklah membuat bayaran levi dalam tempoh 30 hari dari tarikh kelulusan. Selepas bayaran levi dibuat, Surat Kelulusan Bersyarat akan dikeluarkan kepada majikan. Kegagalan majikan untuk membuat pembayaran levi dalam tempoh 30 hari dari tarikh kelulusan akan menyebabkan kelulusan dibatalkan.